„Европа“ лани ја зголеми добивката за 10,4 отсто во однос на претходната. Односно АД ЕВРОПА Скопје лани оствари добивка од 80.758.967 денари. Ова е наведено во образложението за остварените резултати од работењето на компанијата  објавени на Македонска берза.

„Европа“ лани ја зголеми добивката за 10,4 отсто

         „Европа“ во 2020 година ги оствари следниве финансиски резултати:

 

  2019 г 2020 г Индекс
Бруто приходи 783.351.736 834.530.497 106,5
Бруто расходи 702.335.728 746.415.157 106,3
Добивка пред оданочување 81.016.008 88.115.340 108,8
Данок на добивка 7.867.681 7.356.373 93,5
Нето добивка 73.148.327 80.758.967 110,4

 

Во 2020 година остварени се вкупни бруто приходи во износ од  834.530.497 денари. Тоа претставува  зголемување за 6,5 проценти во однос на  бруто приходите од 2019 година.

  2019 г 2020 г Индекс
Оперативни приходи 774.223.177 801.336.741 103,5
Останати приходи 7.231.831 13.021.752 180,1
Финансиски приходи 5.665.754 6.907.152 121,9
Вкупно 787.120.762 821.265.645 104,3

 

Вкупните оперативни приходи за 2020 година се зголемени за 3,5 отсто во однос на истите во 2019 година. Останатите приходи се зголемени 80,1 отсто. Додека кај финансиските приходи зголемувањето е 21,9 отсто во однос на 2019 година.

АД ЕВРОПА Скопје за 2020 година оствари добивка во износ од 80.758.967 денари и е поголема во однос на претходната година за 10,4 проценти.

Вкупните расходи се зголемени за 6,3 отсто во однос претходната година. Оперативните расходи во 2020 година се зголемени за 6,3 проценти, а финансиските расходи се намалени за 3,2 проценти во однос на 2019 година.

Планот за вкупната продажба за 2020 година е остварен со 103,3 проценти

Годишното собрание на акционери на АД ЕВРОПА СКОПЈЕ одобри пресметка и исплата на бруто дивиденда за 2019 година на износ од 13.802.040 денари односно бруто дивиденда од 60 денари по акција. АД ЕВРОПА Скопје  на акционерите им  исплаќа дивиденда само откако ќе се исплатат сите обврски на друштвото и трошоци за капиталот.

Во досегашното работење на АД ЕВРОПА Скопје, водејќи се од начелото на резидуална дивидентна политика,  на акционерите им исплаќа дивиденда согласно законски предвидената постапка која во годишниот извештај за 2020 година e изрично потенцирана.

Кредитната задолженост на компанијата е ниска, бидејќи има намалување на долгорочните кредити за 59,8 отсто во однос на  2019 година,  кои се наменети за инвестиции.

Планот за вкупната продажба за 2020 година е остварен со 103,3 проценти, а надминат е и планот за производството за 7,8 отсто.

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.