Некои книги се, едноставно, нераскинлив дел од животот. Сечиј… Во издание на „Чудна шума“, уште едно мало ремек-дело. „Прирачник“… И тоа каков…

Пролетта е на прагот, време е за подолги излети во природа, а најбараното издание на „Чудна шума“ –  „Прирачникот за проучување на природата“ е придружникот којшто ни е потребен.

Во овој прирачник, наменет за сите возрасти, претставени се методи од апликативната екологија преку кои читателот може да го проучува живиот свет. Почнување на истражувачки дневник, следење на промените на сезоната, набљудување инсекти, птици и цицачи, како и собирање растенија и изработка на хербариум се само дел од содржините на овој прирачник.

Целта на прирачникот е да го натера читателот да поминува колку што е можно подолго време на отворено во природа, да го спознава и да го набљудува живиот свет, да се грижи за загрозените живи организми и да го зголеми своето познавање за националните, но и за светските природни вредности.

Истражувањето и проучувањето на природата се најстарите човекови активности. Преку нив, тој ја спознавал територијата што ја населува, просторот во кој живее и се храни, како и живиот свет – флората и фауната. Но, денес, кога природата под влијанијата на човекот драстично се менува, потребно е повторно одблизу да се запознаеме со нејзините вредности и елементи. Преку посета на природата и едуцирање за сите живи организми, се поставуваат темелите за нејзината заштита.

Овој „Прирачник…“ во неколку поглавја дава практични совети и методи како можеме да го проучуваме живиот свет околу нас, при прошетка низ шума, пикник или дури посета на градскиот парк.

Темите, таксономски поделени, даваат и насоки, но и пораки за важноста на живиот свет околу нас.

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.