„Аутомакедонија“ со позитивен финансиски резултат во 2020 година и покрај ударот од кризата. Остварената нето добивка е во износ 4.021.674,00 денари, односно 65.000 евра. Прикажаните финансиски резултати и финансиски состојби на компанијата се презентирани во образложението доставено до Македонска берза. Во оваа предизвикувачка и тешка година на пандемија „ Аутомакедонија“ АД Скопје оствари само четири…

Read More