Единствено Македонија нема своја фабрика за кожа. Македонија е единствена земја во светот во која нема фабирка за кожа, а бевме меѓу најдобрите кожари во Југославија и во Европа. Секоја држава, за својата војска и полиција има свое производство и тоа од домашни суровини, по свои стандарди, вработува специјализиран кадар, не зависи од увоз, не…

Read More