ОКТА успеа да ја одржи ликвидноста и да ги надмине предизвиците од кризата. Добивката пред оданочување за 2020 година, не вклучувајќи го негативен ефект од еднократна резервација во износ од 781.4 милиони денари, достигна 228 милиони денари во споредба со 302 милиони денари во 2019  година, е опишано во соопштението за финансиските резултати за четвртиот…

Read More