Комерцијална банка лани со добивка од 31,1 милиони евра. Комерцијална банка АД Скопје од своето работење на консолидирана основа оствари нето добивка за финансиската 2020 година во износ од 1.939,1 милион денари (31,1 милиони евра). Вкупната актива на консолидирана основа изнесува 132.726,2 милиони денари, додека консолидираниот износ на капиталот и резервите со состојба 31.12.2020 година…

Read More