Мермерен комбинат Прилеп со преполовена добивка.Остварената оперативна добивка за 2020 година е во износ од 541.137. 000 денари: Таа е помала за 50,56 проценти во однос на  остварената оперативна добивка во 2019 година. Тогаш оперативната добивка изнесувала 1.371.989.000 денари. Компанијата за ваквата состјба во образложението за фиансиското работење доставено до Македонска берза ја наведува  отежнатата…

Read More