„Фершпед“ со оперативна добивка од  7,57 милиони денари. Според консолидираниот Биланс на успех Група „Фершпед“ АД Скопје во 2020 година оствари оперативна добивка во износ од 7.577 000 денари. Нето добивката по оданочување изнесува 577 000 денари што е драстично намалена во однос на добивката во 2019 година кога изнесувала 28.273 000 денари, стои во…

Read More