Фабрика „Карпош“ ја заврши годината со  добивка од 26,7 милиони денари. Фабрика „Карпош“ А.Д Скопје ја заврши 2020 година со позитивен финансиски резултат прикажан во поединечниот неревидиран биланс на успех објавен на Македонскиот пазар на капитал. Приходите од продажба во најголем дел се приходи кои произлегуваат од реализација на: -продажба на производи на големо на…

Read More