Со Лин алатките, вработените се носители на промени, а менаџментот поддршка за реализација на идеите. Како може вработените преку овие Лин алатки да станат носители на промени во организационата култура, а менаџментот само поддршка во реализација на идеите? Ова е едно од основните прашања кога започнуваме да го унапредуваме процесот во компанијата. Во таа насока…

Read More