Дигиталниот развој ја диктира побарувачката за работни вештини. Појавата на ковид-19 пандемијата во светски рамки, го забрза процесот на дигитална промена. Истовремено, ја наметна и потребата за дигитално решавање на веќе постоечките проблеми. Прашањето за процесот на дигитална трансформација и влијанието врз пазарот на трудот нуди две спротивставени гледишта. Едното е отворање на создавање на…

Read More