„Макстил“ прокнижи добивка од 82,4 милиони денари. Добивката пред оданочување во извештајниот период  за 2020 година изнесува  91,5 милиони денари и е неколку пати повисока од остварената во 2019. „Макстил“ АД – Скопје оствари позитивни финансиски резултати во 2020 година искажани во неревидираните поединечни финансиски извештаи, што ги прикажа преку годишниот извештај за работењето преку…

Read More