Најголем дел од прометот се остварува во трговијата, додека преработувачката индустрија има најголем удел во додадената вредност. Во секторот индустрија, градежништо, трговија и останати усужни дејности се регистрирани  58.765 деловни субјекти. Тие се пазарно ориентирани и оствариле вкупен промет од 1.387.046 милиони денари и додадена вредност од 300.053 милиони денари. Додека  за ангажираните 400.629 вработени…

Read More