Успешно тримесечје  за „Алкалоид“ со консолидирани продажби во износ од 3,27 милијарди денари, со 58 нови вработувања во земјата и со инвестиции во износ од над 178 милиони денари. Ова се резултатите за работењето за периодот јануар-март 2021 година што денес ги објави компанијата.

Успешно тримесечје  за „Алкалоид“

Приходи од продажби

Според единечниот биланс на успех, во периодот јануари-март 2021 година, продажбите достигнуваат 2.406.134.466 денари. Тоа е за четири отсто помалку во споредба со истиот период од минатата година.

Вкупните консолидирани продажби, пак, достигнуваат 3.273.226.394 денари, што е за три отсто помалку во споредба со истиот период од минатата година.

Продажби според региони

Консолидираните продажби остварени на домашен пазар се зголемени за 14 проценти. Вкупниот консолидиран извоз на компанијата е намален за  девет проценти. Од вкупните консолидирани продажби, 33 проценти се остварени на домашен пазар, додека 67 проценти се остварени на странските пазари.

Гледано според региони, во земјите од Југоисточна Европа се остварени 34 отсто. Во земјите од Западна Европа (ЕУ и ЕФТА) се остварени 22 отсто. Во Русија и во другите земји од ЗНД се остварени 10 отсто. Додека на другите пазари се остварени еден процент од вкупните консолидирани продажби.

Минималното намалување на продажбите во првиот квартал од годинава во споредба со истиот период од 2020 година се должи на подигнувањето на безбедносното ниво на залихи на лекови кај голем број наши клиенти. И тоа, пред сѐ, на извозните пазари, што беше реализирано во март 2020, предизвикано од почетокот на КОВИД-19 пандемијата.

Продажби според групи производи

Гледано според групи производи, во структурата на вкупните консолидирани продажби најголемо учество заземаат производите од сегментот фармација, и тоа 88 отсто. Од нив поголем удел имаат препаратите ОТЦ со удел од 21 отсто. Па антибиотиците со 19 отсто и кардиолошките препарати со 15 отсто. Додека невролошките препарати заземаат 14 проценти од вкупните консолидирани продажби итн.

Сегментот хемија, козметика и билкарство учествува со 12 отсто во вкупните консолидирани продажби. Поточно хемијата учествува со три отсто, козметиката со  седум отсто, а билкарството учествува со два отсто.

Резултати од работењето

Единечната добивка пред финансиските трошоци, даноците и пред амортизацијата (ЕБИТДА), која изнесува 514.698.816 денари, бележи зголемување од околу 12 отсто. Додека единечната нето-добивка изнесува 283.499.233 денари и е зголемена за 11 проценти.

Консолидираната добивка пред финансиските трошоци, даноците и пред амортизацијата (ЕБИТДА) достигна 606.551.018 денари и бележи раст од 12 проценти. Додека консолидираната нето-добивка во износ од 346.686.179 денари е зголемена за 10 отсто.

Успешно тримесечје за „Алкалоид“  

Инвестиции

Вкупните инвестиции во основни средства, во периодот јануари-март 2021 година, изнесуваат 178.821.567 денари.

Вработени

Во периодот јануари-март 2021 година во „Алкалоид“ се реализирани 58 нови вработувања во Р.С.Македонија. Со одлука на Управниот одбор на „Алкалоид“ АД Скопје, во март 2021 година е одобрен и исплатен регрес за користење годишен одмор за вработените во компанијата во висина од 100  отсто од просечната исплатена нето-плата од работник во претходните три месеци. Исплатениот надомест од вработен е во износ од 31.167 денари бруто, односно 28.050 денари нето.

Групацијата „Алкалоид“ брои 2.430 вработени, од кои 1.860 се во базата во Скопје, а 570 се вработени во подружниците во странство.

Податоци за акциите

Акциите на АЛКАЛОИД АД Скопје котираат на официјалниот пазар на „Македонска берза за хартии од вредност“ од 2002 година и важат за едни од најтргуваните и најликвидните акции на берзата.

Цената на акцијата во периодот јануари-март 2021 година се движеше од 13.300,00 денари до 14.530,00 денари или просечно 13.917,00 денари за една акција. Тоа претставува раст од 14,9 отсто во споредба со просечната цена во истиот период од 2020 година. Пазарната капитализација на компанијата на 31.03.2021 изнесуваше 20,5 милијарди денари.

Бизнис-план за 2021 година

Бизнис-планот за 2021 година, донесен со одлука на Управниот одбор на АЛКАЛОИД АД Скопје, на Седницата одржана на 29.12.2020 година, предвидува инвестирање на околу 12 отсто од консолидираните приходи од продажбите во материјални и во нематеријални средства. Потоа, раст од седум отсто на консолидираните продажби во однос на 2020 година, како и раст од седум отсто на консолидираниот профит пред оданочување во однос на 2020 година. Остварените резултати во првиот квартал од 2021 година ги надминуваат зацртаните плански цели.

Бизнис-планот за 2021 година е базиран на очекувањата, проекциите и на можностите на тековните и на новите пазари и производи, достапни за компанијата во моментот на изготвување на планот.

Околностите и настаните во 2021 година, а со тоа и остварените резултати, може да варираат од прикажаните во Бизнис-планот.

Очекувања за претстојниот период

Во изминатиот период друштвото се соочи со голем број интерни и екстерни предизвици и новонастанати ризици, генерирани од пандемијата на КОВИД-19. Презедовме голем број мерки во досегашниот период, со цел неутрализирање на сите негативни ефекти, без притоа да се загрози здравјето на вработените и успешното работење на друштвото. Во претстојниот период, врвен приоритет и понатаму останува грижата за здравјето на вработените, како и одржувањето на тековната ликвидност и на финансиската стабилност.

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.