Фондот за иновации и технолошки развој денеска го објави новиот јавен повик „Со дигитална трансформација до иновација” кој се реализира во соработка со Програмата за зголемување на пазарната вработливост – ИМЕ на Швајцарската агенција за развој и соработка и ИНОФЕИТ ДИХ.

Повикот е наменет за мали и средни претпријатија од земјоделско-прехранбениот и туристичкиот сектор, со цел да се овозможи зголемување на иновативноста и конкурентноста на претпријатијата преку воведување на дигитални решенија кои ќе водат кон дигитална трансформација во нивното работење. Истовремено, предизвикот има за цел да овозможи зајакнување на капацитетите на дигиталните иновациски хабови како дел од екосистемот неопходен за понатамошна дигитална трансформација.

 „Малите и средните претпријатија особено се соочени со предизвиците во делот на дигиталната трансформација, поради ограничените финансиски можности, но и поради потребното знаење за да имплементираат нови дигитални процеси. Сметам дека од суштинско значење е процесот на дигитализација и стратешки чекор кој мора го преземат претпријатијата за да станат конкурентни на пазарот, да ја зголемат ефикасноста, продуктивноста и пристапот до странски пазари. Во таа насока заедно со нашите партнери ИМЕ и ИНОФЕИТ ДИХ го креиравме предизвикот, со цел да им излеземе во пресрет на претпријатијата, да го подготват својот бизнис за разни непредвидени предизвици, да реализираат целосна дигитална трансформација и многу побрзо да се развијат во глобално присутни брендови” изјави Фестим Халили, директор на Фонд за иновации и технолошки развој.

Халили додаде дека преку поддршката за дигитална трансформација преку предизвикот, претпријатијата можат да ги дигитализираат процесите и услугите со што ќе обезбедат подобро планирање, донесување на бизнис одлуки на основ на анализа на податоци и подобрување на целокупното работење, да го овозможат или забрзаат воведувањето на иновативни производи, услуги и процеси, да го оптимизираат производниот процес и со тоа да ја зголемат економијата на обем, да ги намалат трошоците за производство и со тоа да креираат поконкурентна цена  итн.

Вкупниот буџет на предизвикот изнесува 18.450.000 денари, од кои 12.300.000 денари обезбедува Фондот, а остатокот го обезбедува ИМЕ. Фондот обезбедува финансирање до 70% од вкупниот буџет за проектот за микро или мало претпријатие, односно до 50% вкупниот буџет за проектот за средни претпријатија, во максимален износ од 1.845.000 денари.

„Иако пандемијата и енергетската криза ја поттикнаа потребата за дигитализација, сепак, соочувајќи се со огромни предизвици, многу од компаниите во агробизнисот и туризмот доцнат во поглед на степенот на дигитална зрелост и користење на дигитални алатки во нивното работење. Овој повик претставува продолжување на досегашната успешна соработка на Швајцарската програма ИМЕ со Фондот за иновации и технолошки развој и е одлична можност да се поттикнат компаниите од овие сектори да инвестираат во дигитални решенија, со цел да обезбедат оптимизација на трошоците, дигитално водење и следење на процесите, подобрена продуктивност и конкурентност, и полесен пристап до пазарите. Дополнително за ефикасна дигитална трансформација, од клучно значење е да се воспостави силна соработка и споделување на знаење меѓу приватниот сектор (ИКТ и не-ИКТ секторот), дигиталните хабови и академијата. Воедно повикот претставува иницирање на активностите од нацрт стратегијата за паметна специјализација која пак овозможува поврзување на ИКТ секторот со дел од приоритетните домени на паметната специјализација“, изјави Горан Дамовски, директор на Швајцарската програма за зголемување на пазарната вработливост - ИМЕ.

На овој предизвик се поттикнуваат претпријатијата да достават предлог проекти за развој, имплементација и одржување на дигитални решенија кои преку дигитална трансформација ќе доведат до развој на иновативни производи, процеси и услуги кај претпријатијата. Избраните проекти ќе бидат презентирани и достапни за млади на возраст од 15 до 25 години, преку најмалку една бесплатна обука организирана од страна на добитникот на финансиска поддршка. Дигиталните решенија можат да бидат базирани на вештачка интелигенција, виртуелна реалност, автоматизација, роботика, интернет на нешта, веб базирани решенија и други решенија.

„Соработката со Дигитален иновациски хаб (ДИХ) е од суштинско значење за процесот на дигитална трансформација во општеството. ИНОФЕИТ, како единствен европски сертифициран и целосно оперативен ДИХ во државата, ги става на располагање своите ресурси во овој повик за валидација на степенот на имплементација на дигиталните технологии кои можат да го зголемат степенот на дигитална зрелост кај апликантите и, се разбира, да овозможат нивна поголема конкурентност на пазарот. Активностите на ИНОФЕИТ ДИХ се подолго време поддржани од страна на партнерите ФИТР и ИМЕ и овој повик е продолжување на заедничката иницијатива за зголемување на искористеноста на дигиталните технологии од страна на малите и средни претпријатија кај нас и зајакнување на соработката помеѓу бизнисите и академијата. ИНОФЕИТ ДИХ, со својот препознаен европски статус и мрежа од контакти, може да помогне и во понатамошен раст и соработка на апликантите со различни регионални и меѓународни партнери“ изјави проф. д-р Владимир Атанасовски, управител на ИНОФЕИТ ДИХ.

Критериумите кои треба да ги исполни апликантот се: да е трговско друштво основано согласно Законот за трговски друштва и регистрирано во Централниот регистар на Република Северна Македонија, годишните приходи на натпреварувачот да не надминуваат 10.000.000 евра во денарска противвредност, според финансиските извештаи за претходните две фискални години, просечниот број на вработени да не надминува 250 вработени и итн. На овој предизвик, особено се охрабруваат да аплицираат претпријатија во сопственост или управувани од жени или млади лица до 29 години.

Во однос на активностите на предлог проектот, треба да вклучуваат: активности за истражување и развој, воведување и тестирање на нов производ, услуга, или процес како резултат на дигиталната трансформација кај натпреварувачот и итн. Сите пристигнати предлог проекти се оценуваат од страна на Комисија за оценување и избор која се состои од пет членови и тоа: тројца членови - надворешни експерти од областа на предизвикот и по еден член - претставник на партнерската организација и Фондот. Како критериуми врз основа на кои ќе се врши оценувањето се: степен на иновативност, капацитет на проектниот тим, квалитет на проектот, потенцијал на пазарот и влијание.

Сите заинтересирани можат да аплицираат најдоцна до 20 март 2023.